Funkcjonariusz służby więziennej

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Służba w Straży Więziennej
  • wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
  • społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
  • zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
  • wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
  • prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
  • zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zawodzie Funkcjonariusza służby więziennej uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Zakładach Karnych
  • Aresztach Śledczych

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 30 30 60
2 Zadania służby więziennej oraz zasady ich realizacji 30 30 60
3 Etyka zawodu 15 - 15
4 Komunikacja społeczna 15 20 35
5 Podstawy Psychologii 20 20 40
6 Szkolenie strzeleckie - 20 20
7 Pierwsza pomoc przedmedyczna 10 - 10
8 Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony 15 15 30
9 Język obcy 15 15 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753