Agent celny

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie AGENT CELNY będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • odprawy celne
  • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej
  • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
  • prowadzenia postępowania administracyjnego

Perspektywy zawodowe

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie AGENT CELNY uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

• służbie celnej
• administracji rządowej i samorządowej
• dziale administracyjnym przedsiębiorstw
• biurach rachunkowych
• agencjach rządowych
• bankach
• urzędach skarbowych
• instytucjach państwowych i prywatnych różnych branż
• i innych instytucjach państwowych

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: AGENT CELNY

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia 2 razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 30 - 30
2 Procedury celne 40 40 80
3 Taryfikacja 15 30 45
4 Zasady przygotowania dokumentacji celnej 15 - 15
5 Transport i spedycja - 20 20
6 Komputer w pracy agenta celnego 15 15 30
7 Obsługa klienta - 20 20
8 Język obcy 15 15 30
9 Podstawy psychologii 20 10 30
  Razem: 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753